Obec Bitozeves a její části jsou nejvíce ohroženy dvěma zdroji - tokem Chomutovka a extravilánovými splachy.

Rychlé odkazy:      Bleskové povodně      Mapa Záplavového území

Hlavním ohrožením je bezprostředně blízký tok Chomutovka protékající Nehasicemi, přes Tatinnou do Bitozevsi. Chomutovka se může převážně i díky povaze a neupravenosti koryta rychle rozvodnit a ohrozit zdraví a majetek občanů i při lehce zvýšených srážkách. Nejohroženější jsou domy v přímém sousedství toku. Mezi jednotlivými částmi obce jsou dostatečné rozlivové oblasti, které alespoň částečně chrání obyvatele od největšího ohrožení. Koryto toku se nachází v údolí. Vlivem nasycenosti půdy může tedy voda stékající z kopců, ať už kvůli extravilánovým splachům nebo rozvodnění přítoků velmi přispět ke zvýšení hladiny toku Chomutovka.

Dalším ohrožením jsou extravilánové splachy, které se vyskytují převážně v Nehasicích, dále v Bitozevsi a částečně ve Vidovli.

Nehasice jsou extravilánovými splachy ohrožovány pravidelně při větších srážkách a následné nasycenosti půdy. Vodou a bahnem jsou zanášeny převážně domy na severním okraji obce, která má značný spád.

Vidovle i přes to, že se jen velmi mírně svažuje, je obklopena obdělávanými poli, na kterých dochází při větších srážkách opět k nasycenosti půdy a vylití vody s příměsí bahna mezi nemovitosti. Voda s bahnem se může vyskytovat také na silnici z Vidovle do Bitozevsi. V této části se navíc nacházejí dva malé rybníky, na kterých se nemanipuluje a které mohou částečně přispět ke zhoršující se povodňové situaci.

Bitozeves je v podstatě směsicí dvou předchozích případů. Jelikož se obec nachází v dolině, obklopená ze severu i jihu kopcem, přispívá extravilánovým splachům i tento svažitý terén. Nad nejohroženější - severní - částí obce se nachází rozsáhlá pole, ze kterých se při větší srážkové činnosti splachuje voda na nově vytvořenou polní cestu, kde se zdržuje. Po naplnění kaluží se tato nepobraná voda z polí ve velkém poměru vyplavuje do nemovitostí.