Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní díla     Ohrožené objekty     Místa omezující odtok     Bleskové povodně     Historické povodně

Budeme-li postupovat ve směru toku východního ramene Trnávky (v historických pramenech označován jako Pravostranný přítok Trnávky), pak za kritické místo je nutné označit vodní nádrž Kateřinice. Právě stav na vodní nádrži přímo ovlivňuje stav v korytě níže v obci – při jednotlivých stupních povodňové aktivity je nutné na vodním díle regulovat odtok dle manipulačního řádu tak, aby při odpouštění byly minimalizovány negativní dopady na povodí níže a taký aby byl vytvořen dostatečný retenční prostor pro zmírnění případné povodňové situace.

Dalším místem, kde je třeba dbát zvýšené pozornosti, nikoliv kvůli přímému ohrožení místa, ale kvůli ohrožujícímu potenciálu, je suchý poldr vybudovaný v roce 2007. Poldr bude dále podléhat mírným úpravám, nicméně již teď plní svou funkci a to koncentrovat a zadržovat srážky a splachy z východní části území (z lokality Hájek). Poldr je opatřen hradítkem, které svádí odtok do zatrubnění ústícího do východního ramene Trnávky.

Východní rameno Trnávky protéká zastavěné území obce v bezprostřední blízkosti zástavby. Tok je regulován pouze místy a v některých místech jsou na březích patrné pozůstatky předchozích povodní, jinde je to improvizovaně zpevněn s cílem zamezit dalšímu vyřezávání koryta tokem. V inundanci se přes tok četně nacházejí lávky a mosty, které mohou působit komplikace v případě nastání povodňové situace. Každá tato lávka může představovat kritické místo a to v případě, že se pod tělesem přemostění začnou zadržovat naplaveniny a omezovat průtočnost. V případě nastání povodně je nutné zabezpečovat průtok a umožnit vodě plynulý odtok.

Západní rameno Trnávky je syceno z luk, polí a svahů na západ a jihozápad od obce. Taktéž se zde nachází neregulovatelné vodní dílo, které může negativně ovlivňovat stav na této části toku (v roce 2013 byla dokonce částečně protržena hráz VD). Kritickým místem na této části toku je pouze most na hlavní silniční komunikaci – most je dostatečně kapacitní, avšak i zde je nutné kontrolovat plynulost průtoku a případně odstraňovat zadržované překážky v toku.

Kritickou se situace stává v oblasti soutoku obou ramen Trnávky v blízkosti dětského a fotbalového hřiště, kde se koryto zužuje a dochází zde velmi často k rozlivu mimo tok a zaplavení komunikace a veřejného prostranství. Zde je nutné v případě nebezpečí omezit vstup do ohrožených míst a provést zabezpečovací práce s cílem minimalizovat škody způsobené povodní.

Kritická místa - mapa