Obec Kateřinice je z hlediska povodní ohrožena hned třemi druhy povodní: přirozenými, bleskovými a zvláštními. Přirozené povodně na toku Trnávka mohou nastat po dlouhotrvajících nebo intenzivních deštích, kdy se přesytí koryto toku, které je v obci pouze místy regulované.

Bleskovým povodním napomáhá svažitost terénu a rychlé splachy mohou protékat po komunikacích i mimo ně nebo naplnit koryto Trnávky zejména v oblasti pod soutokem obou ramen u hřiště.

Zvláštní povodně mohou nastat v případě poškození jednoho ze dvou vodních děl (po jednom na východním i západním ramenu Trnávky). Nastání, ačkoliv je jen málo pravděpodobné, by bezprostředně s okamžitým nastáním ohrozilo zastavěnou část obce podél toku. Tento plán není zaměřen na plánovací procesy v případě nastání zvláštní povodně.

Rychlé odkazy:       Vodní díla       Bleskové povodně       Ohrožené objekty (tok Trnávka a přítoky; není stanoveno ZÚ)