Obec Kočov je na svém katastrálním území ohrožena ze tří oblastí. První oblastí je samotný tok řeky Mže, který prochází přidruženou obcí Klíčov, kde dochází k rozlivu toku a vybřežování v blízkosti nemovitostí a zároveň může dojít k ohrožení nemovitostí č. 8 a 9 z bývalého mlýnského náhonu, který je vytvořen jezem na 83,2 km. Dále tok Mže ohrožuje několik nemovitostí u silničního mostu v Kočově. Dalším místem, který způsobuje ohrožení je Sedlišťský potok, který je přítokem na 81 ř.km toku Mže. Tento potok má velmi mělké koryto, který má možnost rozlivu kolem č.p. 18. Co je ovšem podstatné a daleko závažnější je to, že Sedlišťský potok svádí do Mže vodu z rozsáhlého území na jih od Kočova až z oblastí Staré Sedliště. Jedná se o rybníky a vodní plochy v počtu přesahujícím 40 míst. Z tohoto důvodu jsou oblasti okolo soutoku a v nedalekém ústí ohroženy případnou havárií na vodní ploše, či vodním díle. Třetím velmi významným ohrožením je přítok řeky Mže a to Hamerský potok, který v případě soutoků s Mží ústí může vytvářet a vytváří při povodňových situacích velké rozlivové plochy, které mohou dostoupit až k jednotlivým nemovitostem. Zároveň v případě rozvodnění dochází k rozlivu na přístupové komunikace k některým nemovitostem.