Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Dále se zde mohou řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní díla      Ohrožené objekty     Bleskové povodně     Místa omezující odtokové poměry

V případě možného zaplavení silnice může dojít k tzv. aquaplaningu (ztráta přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vody, která se dostala mezi pneumatiku a vozovku), kvůli čemuž by mělo dojít k uzavření silnice nebo omezení rychlosti.

Nejproblémovější oblasti a konkrétní kritická místa na k. ú. Mikulášovice jsou následující:

  • Výrobní podniky zrušené či stále v provozu - na několika místech ve městě dochází k podtékání Mikulášovického potoka pod výrobními podniky (přímo pod budovami) a přes jejich pozemky. Při zvýšeném průtoku je nutné dávat pozor na možnost úniku nebezpečných látek (např. viz fotografie bývalé čerpací stanice - Kritická místa 2) či nebezpečného materiálu (např. viz fotografie propanbutanových lahví - Kritická místa 5) do vody, které mohou mít za následek znečištění životního prostředí či lidských obydlí, případně škody na majetku a zdraví obyvatel.
  • Rozliv potoka nad domem č. p. 433 - mezi domy č. p. 466 a 433 protéká potok neupraveným a nízkým korytem. Při větších srážkách může dojít a dochází ke zvýšení hladiny toku a vybřežení vody z koryta. V krajním případě může dojít k přelití vody na silnici. Viz Kritická místa 7.
  • Konec obce směrem na obec Vilémov - u domu č. p. 624 dochází k zatrubnění Mikulášovického potoka, koryto toku je zde místy ve velmi špatném stavu (viz fotografie - Kritická místa 7) a zároveň se jedná o poslední oblast na k. ú. Mikulášovice, kudy potok protéká, tudíž zde má největší průtok ve sledovaném území. Všechny výše uvedené aspekty způsobují při větší srážkové činnosti rozliv vody v těchto místech a škody na majetku.
  • Mosty, mostky a lávky - na Mikulášovickém potoce se nachází velké množství mostků, lávek a „po domácku" vytvořených přechodů. Většina z nich je nekapacitní a při větším průtoku může dojít k jejich destrukci a odplavení materiálu, ze kterého byly postaveny. To může mít za následek škody na majetku občanů i obce níže po toku, případně i v dalších obcích níže po toku.

Tyto a další kritická místa jsou graficky vyznačená níže v mapách a fotkách. Modré šipky znázorňují fotografie, červené kolečka další kritická místa, které je potřeba hlídat.