Město Mikulášovice je nejvíce ohroženo od Mikulášovického potoka, extravilánových splachů, bývalých náhonů a struh a rybníků.

Rychlé odkazy:     Vodní díla     Bleskové povodně

Mikulášovický potok - hlavním zdrojem ohrožení je Mikulášovický potok, který protéká celými Mikulášovicemi od jihovýchodu k severozápadu. Potok má mnoho menších přítoků, na kterých se nachází několik malých vodních děl. Koryto toku je z větší části ve městě Mikulášovice upraveno a je kapacitní, voda zde tedy dobře a z velké části bezproblémově odtéká. Jelikož tok pramení nedaleko nad městem, ani při větších srážkách se nenaplní tolik, aby způsoboval větší problémy. Výjimkou může být srážková činnost doprovázená nasyceností půdy podobně jako tomu bylo v roce 2010. Větší problémy mohou nastat až v dolní části města směrem na obec Vilémov. Zde má tok již větší sílu i díky přispívajících přítokům. Při jeho rozvodnění může dojít k ohrožení majetku a zdraví občanů, majetku obce a infrastruktury. Mikulášovickým potokem jsou nejvíce ohroženy objekty na toku nebo v jeho bezprostřední blízkosti.

Extravilánové splachy - některá místa na k. ú. města Mikulášovice jsou ohrožena extravilánovými splachy. Jde o místa, kde se nachází větší zatravněná plocha v mírném či větším sklonu.  Při nasycení nestíhá půda vsakovat další spadené srážky a voda stéká s bahnem, případně dalším materiálem, po půdě mnohem rychleji do nížin, kde nejenže zvyšuje hladiny místních toků, ale vyplavuje objekty a může ohrozit zdraví a majetek občanů. Extravilánové splachy navíc přispívají dostatečným množstvím vody i do rybníků, kde zvyšují jejich hladiny. Mezi extravilánové splachy se mohou řadit i proudy vody stékající po zpevněných plochách (silnice, asfalt) se znatelným výškovým rozdílem.

Bývalé náhony, strouhy a kanály, které již nejsou funkční - jsou sice nefunkční, ale v případě větších dešťů dochází k jejich naplnění a následnému rozlivu do okolí. Tomu přispívá i jejich neudržovanost a poloha. Mnohdy ani nejde přesně určit, kde se bývalé strouhy a náhony nacházejí, dokud se v nich při větší srážkové činnosti neobjeví voda.

Rybníky - všechny rybníky na k. ú. Mikulášovice jsou přírodního rázu. Na rybnících se nemanipuluje (manipulační řády neexistují), tudíž mohou svým stavem způsobit zvláštní povodeň. Při maximálním naplnění a tím i zvětšeném odtoku může docházet, v některých případech i dochází, k propouštění vody či přetékání hrází. V horším případě může dojít k rozebrání návodní hrany hráze a její destrukci. U na sebe navazujících rybníků může v takovém případě dojít k dominovému efektu.