Ve městě Mikulášovice se povodně většího rozsahu a škod vyskytují zřídka. V nedávné minulosti bylo město zasaženo povodněmi způsobenými převážně přívalovými a dlouhotrvajícími srážkami a následnou nasyceností půdy.

2009 - vlivem zvýšených srážek a nasycenosti půdy došlo ke zvýšeným splachům z luk a zatravněných ploch.

2010 - srpnové povodně zasáhly zejména Ústecký a Liberecký kraj. Rozsah povodní byl dán hlavně extrémními srážkami na tomto území, následnému nasycení půdy a vylití vody z koryt toků. Na mnoha místech došlo k rozvodnění Mikulášovického potoka a zaplavení převážné většiny nemovitostí v blízkosti toku a poškození vodních děl. Velká voda dále způsobila poškození mostů, mostků, infrastruktury a hrází rybníků.

2013 - bleskovými povodněmi byla zasažena část Šluknovského výběžku. Z důvodu náhlé nadměrné srážkové činnosti, místy doprovázené kroupami, došlo ke zvýšení hladin toků, které však nezpůsobily závažnější škody.