Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:                 Záplavové území               Vodní plochy a nádrže              Místa omezující odtok          Bleskové povodně

                                           Historické zkušenosti s povodněmi

Nerošov

V části Nerošov je z hlediska povodní kritickým bodem mostek na komunikaci (hrozí zde při zvýšené hladině zadržování splavenin a omezení průtočnosti pod profilem mostu) a také objekt č. p. 25 (ležící v záplavovém území Q100 a bezprostředně sousedící s Bašnickým potokem).

Suchá

V této části se nachází přemostění Bašnického p. na komunikaci II/323 - v blízkosti mostu hrozí v případě navýšení průtoku zadržování splaveného materiálu na pilířích a břehových hranách. Výše po toku se nachází ještě jedno přemostění v blízkosti zemědělského podniku.

Dále v této části hrozí vzhledem k rázu okolní krajiny svahové splachy v SV a JV části zastavěného území. Splachy mohou být koncentrovány na komunikacích nebo mohou proudit i přes soukromé pozemky předtím než budou svedeny do kanalizace příp. do koryta Bašnického p.

Tůně

Na Bašnickém potoce je zde vybudován most, kde opět v případě navýšení hladiny může dojít k zadržování naplavenin na břehových hranách a v blízkosti tělesa mostu, což může omezovat odtok a způsobovat další komplikace. Níže po toku se nachází most na silnici mezi částmi Tůně a Komárov – i ten je považován za kritické místo. V části Tůně mohou v souvislosti s povodněmi působit komplikace i drobné vodoteče, náhony a strouhy (odvodňují např. Sobětušský bor), kde se koncentrují splachy z polí a strání – i propustky a koryta těchto toků je nutné udržovat pro plynulý průtok a v případě navyšování průtoku monitorovat jejich stav.

Sobětuš

V případě povodně na Bystřici přesahující Q100 by v této části bylo ohroženo cca 10 objektů přirozenou povodní.

Lubno

V případě povodně na Bystřici přesahující Q100 by v této části bylo ohroženo cca 7 objektů přirozenou povodní, z toho jeden objekt je zaplavován výrazně dříve a je zde třeba dbát zvýšené pozornosti na stav na řece Bystřice a včas započít zabezpečovací práce, případně záchranné práce a činnosti související s evakuací.

Dále se v části nachází jeden problematický most a blízký splav se stavidly – nutný monitoring a zabezpečení průtočnosti. Stav na stavidlech ovlivňuje situaci na náhonu tvořícím podkovu kolem objektů č. p. 50 a 27.

Komárov

Část Komárov z jihu lemuje Mlýnský potok, který je regulován na nedalekém akvaduktu spravovaném podnikem Povodí Labe, s. p. a kritickými zde jsou pouze lávky přes tok a silniční most (je zde zhotoven pomocný hlásný profil kat. C.) a to z důvodu nechtěného zachytávání splavenin.

V části Komárov je dále nutné zabezpečovat průjezdnost ke zmiňovanému akvaduktu s důvodu manipulace a monitoringu.

Správa a manipulace za velkých vod je na akvaduktu řízena a prováděna Povodím Labe, s. p., v zájmu obce Nechanice je udržování bezzávadového stavu na všech částech zařízení.

Nechanice

V Nechanicích je zvýšené pozornosti třeba dbát na dvou místech. Prvním je lokalita Na Tvrzi, kde je tok Bystřice několikrát přemostěn nízkými lávkami a mostky a kde při zvýšených průtocích hrozí jejich stržení předcházené zadržováním materiálu v toku a omezením průtoku pod tělesy mostků a lávek. A dalším je lokalita „u splavu" kde se nachází menší akvadukt (Bystřice × Mlýnský p., Čistírna odpadních vod a dvě vodní díla napájená regulovatelným náhonem Mlýnského p. Na všech zařízeních je nutné vycházet z dostupných provozních a manipulačních řádů a v případě nastání povodně zabezpečovat podmínky pro plynulý průtok vod.

I v samotných Nechanicích existuje riziko vzniku svahových splachů.

Staré Nechanice

Touto části protéká vodoteč, která se tvoří v odtoku z vodních děl Malý Lhoták a Velký Lhoták (v době zpracování PP - podzim 2014 rybníky vypuštěny). Na drobném vodním toku se nachází přinejmenším 8 přemostění, jež mohou být zdrojem komplikací v případě navýšení hladiny, proto je nutné stav na vodoteči monitorovat a zabezpečovat průtok na místech, kde mohou být odtokové poměry omezeny.

Samotné rybníky mají přepouštěcí mechanismy v havarijním stavu. V případě hrozícího naplnění kapacity je nutné konzultovat mimořádnou manipulaci na vodním díle s nadřízenou ORP Hradec Králové tak, aby bylo co nejvíce eliminováno nebezpečí povodně způsobené nešetrnou manipulací na vodním díle. Obecně lze říci, že je třeba správnou a včasnou manipulací umožnit plynulý odtok zejména z prostoru vypouštěcího zařízení. Odstraňovat zaklíněné plaveniny a uvolnit tak průtočný profil.

V části Staré Nechanice existuje riziko vzniku bleskových povodní – v severní části vlivem splachů a v části jižní vlivem splachů a místy nekapacitní kanalizace.