Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Kritická místa v obci Němčice v souvislosti s přirozenými povodněmi na toku Labe korespondují se záplavovým územím Q100. Jedná se o lokality prvotního rozlivu – Na Sibiři a V rybníku. V obou částech se nachází zástavba a postupným zvedáním hladiny Labe zde existuje riziko zaplavování sklepů, komunikací i samotných objektů. V případě hrozícího nastání této situace je prvořadým prostředkem ochrany včasné varování, případně zabezpečení objektů před vniknutím povodně a případná evakuace.

V případě povodní mimo vodní tok Labe za kritická místa považujeme zejména podtoky komunikací, česla, zatrubnění a jiná místa, kde hrozí hromadění spláví a případně poškození okolí místa zadržování (hradící tělesa, břehové hrany apod.) – tato místa je třeba monitorovat a zabezpečovat zde plynulost průtoku.