Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Záplavové území      Vodní nádrže      Místa omezující odtok      Ohrožené objekty      Bleskové povodně

Na toku Brtnice je prvním kritickým místem v zastavěné části obce levý břeh toku, kde se nachází průmyslové objekty a bioplynová stanice. Koryto zde není regulováno a v případě naplnění toky a následnému rozlivu může dojít k ohrožení osob a majetku. V této oblasti je třeba dbát zvláštní pozornosti jednak na místní komunikaci mezi vodním dílem Vidlák a Mlynářským rybníkem – zde Brtnice podtéká místní komunikaci a dále za Mlynářským rybníkem, kde se nachází mostek u brány zemědělského objektu. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k usazování splavovaných nečistot a tím omezování odtokových poměrů. Vlivem usazenin může dojít k vymílání těles mostů, jejich poškození a v krajním případě i k jejich zhroucení. Dalším negativním důsledkem usazování naplavenin a snížení průtočnosti pod mosty je potenciální vznik povodňové vlny, která může ohrozit území níže resp. ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit majetek.

Dalším kritickým místem na Brtnici je oblast před soutokem s tokem Koryta – jedná se o zastavěnou oblast, kde v případě vybřežování toku může dojít k ohrožení osob i majetku a je zde třeba zvýšené pozornosti. Obdobná situace je i na toku Koryta před soutokem – celý pravý břeh, byť je místy zpevněn, je ohrožen rozlivem Koryty a existuje riziko ohrožení osob i majetku.

Pod soutokem se nacházejí tři kapacitní mosty, břehy jsou zde mírně zvýšené, avšak i zde existuje riziko rozlivu Brtnice až k Fábešovu rybníku.

Velmi problematickými oblastmi jsou části obce Díly a Dílečky, kde pramení bezejmenné vodoteč, která jednak ohrožuje osoby a nemovitosti podél komunikace na Brtničku, ale také zhoršuje situaci v centrální části obce. Kritickými jsou zejména propustky a mosty na tomto toku a zaústění do toku Brtnice. Koryto je velmi mělké a místy zatrubněné.

Za kritická místa je možné označit také vodní díla jižně a jihozápadně od obce – konkrétně vodní díla Vodlák, Jinšov, Jinšůvek i Mlynářský rybník a v severní části katastrálního území rybník Zlatomlým a přilehlé stejnojmenné rekreační zařízení.