Na katastrálním území obce Opatov se nachází několik možných zdrojů ohrožení. Nejobecněji lze zdroje rozdělit na vodní toky a rybníky. Konkrétně v prostředí obce Opatov se však na tyto jevy nedá pohlížet v souvislosti s povodňovým ohrožením odděleně.

Na prvním místě nutné zmínit ohrožující potenciál toků Brtnice a Horský potok, jejichž průtok je ovlivněn situací na vodním díle Vidlák jižně od obce. Kaskáda vodních děl mezi obcemi Hladov a Opatov (vodní tok Hladovský potok) je částečně taktéž odvodňována do vodního díla Vidlák. Manipulace na tomto díle je omezená a jeho kapacita je ohrožující – při nešetrné manipulaci mohou toky resp. vodní díla způsobit povodňovou vlnu, která může ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit jejich majetek. Navíc v případě maximálního naplnění rybníků může dojít k protržení hráze – ke zvláštní povodni, která bezprostředně ohrozí obec Opatov i další obce níže.

Brtince, odtékající z díla Vidlák, pokračuje severně směrem k zastavěné části obce, pojímá levostranný přítok z Jišova a Jinšůvku a přes mokřady vtéká do obce v blízkosti bioplynové stanice. Dále stáčí do obytné části obce a pojímá významný tok Koryta. V blízkosti soutoku a po toků níže až do konce zastavěné části obce jsou toky stavebně regulovány. Koryto je poměrně vysoké, avšak i z historických zkušeností víme, že k vybřežení může dojít především v centrální části obce na náměstí městyse.

Ohrožující je také bezejmenný tok pramenící vychodně od obce, který teče podél komunikace z obce Brtnička do Opatova (části Díly a Dílečky). Má velmi rychlý spád a v kombinaci s častými svahovými splachy může mít velmi devastující účinek (viz r. 2009). Ohrožuje zejména rodinné domy podél zmíněné komunikace. Hromadící se naplaveniny a přicpávání propustků a mostků na toku mohou ohrožující charakter lokálních povodní na tomto toku ještě umocnit. Tento tok zhoršuje situaci v centrální části obce, neboť při naplnění kapacity Brtnice nemá kam odtékat a hromadí se na náměstí.

Ohrožující pro město Opatov mohou být i splachy (extravilánové terénní splachy, splachy po komunikacích), které mohou přispět ke zhoršení povodňové situace. Tyto splachy negativně ovlivňují průběh povodně a mohou i sami o sobě výrazně ohrozit zdraví a životy obyvatel nebo poškodit majetek. I v minulosti se ukázalo, že splachy a především srážkové úhrny nemusejí být dostatečně pohlceny místní kanalizací a koryty toků, zejména v centrální části nemají kam odtékat a hromadí se komunikacích a přilehlých pozemcích.

V případě intenzivních srážek v obci existuje stále výrazné riziko bleskových povodní.

Katastrální území se po toku Btnice níže také nachází Vodní dílo Zlatomlýn (sycené jednak Brtnicí, ale také Karlínským potokem a bezejmenným tokem přitékajícím do díla z východu). I zde je třeba dbát zvýšené pozornosti z důvodu bezprostřední blízkosti rekreačního zařízení Zlatomlýn.

Rychlé odkazy:     Záplavové území     Vodní nádrže      Místa omezující odtok     Ohrožené objekty    Bleskové povodně