Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

V obci máme dvě kritická místa:

1) Jedná se o ohrožené nemovitosti v záplavovém území Labe, ale především o různé ubytovací zařízení jako jsou karavany, které nejsou jednoduše přemístitelné, a tedy nelze je v případě nebezpečí přemístit.

2) Jedná se o zaústění Záhorecké strouhy (Vodozbavu), které nemusí mít kapacitu v případě povodňové situace a dochází k rozlivu směrem k obci Chodouny.