Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:      Vodní nádrže      Záplavové území      Místa omezující odtok      Ohrožené objekty      Bleskové povodně

Na toku Trkmanka za kritická místa považujeme splav a most u hřiště – v těchto místech může dojít k zachytávání splavenin, následnému omezení odtoku a rozlivu nebo poškození břehových hrana mostního tělesa. V těchto místech je nutné zabezpečovat průtočnost a průběžně monitorovat situaci. Níže se na levém břehu nacházejí Panské rybníky – zde je nutné dbát na plynulost průtoku zejména v odtokových místech (v případě nastání povodně je třeba postupovat dle manipulačního řádu, aby nedošlo ke zhoršení povodňové situace). Dalším kritickým místem je mostek před soutokem se Ždánickým potokem a samotné místo soutoku. Zde je zvýšené riziko rozlivu a tuto oblast je nutné monitorovat a zajišťovat plynulost průtoku a předcházet ohrožení zdraví a majetku obyvatel (v těchto místech jsou koncentrovány i svahové splachy – viz níže).

Na toku Ždánického potoka jsou to opět mostky, lávky, zatrubnění a jiná přemostění toku – zde je nutné zabezpečovat plynulost průtoku, avšak většina mostů je v obci kapacitních a bez středních pilířů, takže výrazné omezování odtoku je nepravděpodobné. V případě rozlivu Ždánického potoka může dojít k zaplavování komunikace – v tom případě je nutné omezit dopravu v oblastech rozlivu. Za zmínku stojí most u DDM a několik objektů v jeho blízkosti (Městečko – levý břeh Ždánického p.): v této lokalitě je zvýšené riziko rozlivu toku a částečného zaplavení objektů z důvodu špatně fungujících kanalizačních přípojek. Níže až po soutok s Trkmankou se Ždánický p. vede v regulovaném korytě v bezprostřední blízkosti sídel. V horní části toku se ještě nacházejí drobná vodní díla, která mohou negativně ovlivnit průběh povodně (Žandov tok Šraňky).

Za kritické místo lze dále označit lokalitu v blízkosti soutoku – u průmyslové zóny: zde jsou také koncentrovány svahové splachy ze strání na západě a jihozápadě. Splachová voda může v případě přeplnění odtokových koryt a odlehčovacích kanálů zaplavit silniční komunikace a rozlít se i do blízkých objektů. Zde je nutné zabezpečit splavení vody do Trkmanky a omezit dopravu na silničních komunikacích.

V blízkosti průmyslové zóny u soutoku se také nacházejí Čistírny odpadních vod – v případě povodní je nutné postupovat dle provozních řádů a minimalizovat dopady na zařízení ČOV.