Z hlediska povodňové problematiky identifikujeme na katastrálním území obce Ždánice několik potenciálních zdrojů ohrožení. V první řadě jsou to přirozené povodně na toku Trkmanka (ten lemuje západní část zastavěného území a lokální rozlivy mohou ohrožovat objekty na levém břehu), a dále také na Ždánickém potoce (protíná zastavěné a teče v bezprostřední blízkosti sídel – regulované koryto, vysoká rychlost). Rozliv toků mimo běžné koryto ohrožuje objekty v inundanci – obec se nachází v horní části toků, proto se dá předpokládat, že přirozená povodeň hrozí zejména v případě intenzivních přívalových dešťů v povodí toků příp. v období jarního tání.

Dalším zdrojem ohrožení mohou být svahové splachy. Ty jsou v obci koncentrovány ve Ždánickém potoce (příp. ve svodnicích a odlehčovacích kanálech), avšak problémy mohou nastat v místní kanalizaci v případě jejího přeplnění. Na extravilánové splachy je náchylná lokalita v jižním cípu obce (viz. Kritická místa).

Rychlé odkazy:     Vodní nádrže      Záplavové území      Místa omezující odtok      Ohrožené objekty      Bleskové povodně