Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace – místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod.

Rychlé odkazy:     Ohrožené objekty        Vodní plochy a vodní díla       Bleskové povodně         Místa omezující odtokové poměry

Na toku Deštenského potoka jsou nejvíce problematickými prvky na toku mosty, mostky a lávky. Zde může dojít v případě zvýšených průtoků k usazování splavovaných nečistot a tím omezování odtokových poměrů. Vlivem usazenin může dojít k vymílání těles mostů, jejich poškození a v krajním případě i k jejich zhroucení. Dalším negativním důsledkem usazování naplavenin a snížení průtočnosti pod mosty je potenciální vznik povodňové vlny, která může ohrozit území níže resp. ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit majetek. Na základě zkušeností z minulých povodní se konkrétně jedná o následující mosty a mostky:

• most na místní komunikaci mezi Lázněmi a Nedbalovem – ulice Světecká (zde)

• most na místní komunikaci u staré hasičské zbrojnice – ulice Bílkova u domu č. p. 128 – na mostě je přechod hlavního vodovodního potrubí pro město Deštná (zde)

• most pod garážemi s přístupem k soukromému pozemku (Dominův) – na závodní straně mostu je zavěšeno potrubí stlačeného plynu (zde)

• lávka pro pěší u zahrádkářských pozemků (z druhé strany č.p. 315)  (zde)

• most na místní komunikaci na přístupu do ČOV – na mostě je kabel el. přípojky k ČOV (zde)

• most pod Staňkovou pilou (zde)

Dále lze za kritická místa na toku Deštenského potoka označit místní Čističku odpadních vod a zejména ocelovou konstrukci pro přechod výtlaku kanalizace na ČOV. Ze zkušeností z posledních povodní je kritickým místem v Deštné tzv. Zájezek (zde) (ulice Na Zájezku – levý břeh Deštěnského potoka) a na pravém břehu blízká nemovitost č. p. 266. Problémem v této oblasti jsou ploty, vzrostlé stromy, volně ložené předměty v blízkosti toku na zahradách (např. dům č. p. 266 - oplocení parcely č. 266 z betonových dílů – nerozebíratelné) a další. Zde může dojít ke koncentrování naplavenin nebo naopak ke splavování volných předmětů a poškozování majetku obyvatel.

Problémy s usazováním splavovaných předmětů a nečistot a tím snižování průtočnosti pod mosty, mostky a propustky může nastat také na dalších tocích na katastrálním území Deštné. Vodoteč Strouha je na svém toku zatrubněna v betonových krabicích v délce zhruba 40 metrů. I zde existuje velké riziko přicpání a následného poškození, vzniku povodňové vlny a ohrožení obyvatel. Na Březinském potoce můžeme za kritická místa označit dva mosty – v ulicích Adamská (zde) a Podfarská (zde) a dále také zúžení koryta v blízkosti druhého zmiňovaného mostu (u domu č. p. 233).

Zvýšené pozornosti by mělo být dbáno na všech vodních dílech na Březinském potoce a jeho přítocích. V případě intenzivních dlouhotrvajících srážek rybníky nemusejí kapacitně dostačovat a i při manipulaci dle manipulačního řádu může dojít k situaci, kdy přítok do rybníku je vyšší než odtok z něho. V tu chvíli hrozí několik situací – zadržování nečistot v odtokových tělesech a tím se zvyšující hrozba jejich poškození; nekontrolovatelný odtok přes bezpečnostní přepady; nekontrolovatelný odtok přes samotné těleso hráze, čímž se opět zvyšuje hrozba poškození nebo dokonce protržení hráze a tím i vzniku zvláštní povodně; naplnění rybníků přes jejich maximální hodnotu a protržení hráze. Rozliv rybníků může způsobit zatopení nemovitostí a komunikací, vytápění sklepů a další komplikace.

Dalším ohrožujícím vodním dílem pro oblasti po toku níže je Voleský rybník (zde) , jehož napájení je ovládáno stavidlem v místě vzdutí potoka jezem (těsně pod soutokem Deštenského a Březinského potoka). Rybník leží mimo koryto Deštěnského potoka.

Drobný rybník se nachází také v části Lipovka.