Na katastrálním území města Deštná se nachází několik možných zdrojů ohrožení.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně       Místa omezující odtokové poměry

Prvním je Deštenský potok (Valcha či Dírenský potok), který pramení na katastrálním území obce Mnich severovýchodně od Deštné. Potok dále protéká obcemi Rosička a Světce. Na Deštěnském potoce, stejně jako na jeho drobných přítocích, se nachází několik vodních děl, z nichž za nejvíce ohrožující mohou být považovány Zámecký rybník a Plný rybník v obci Mnich nebo soustava rybníků u obce Mirotín. Deštěnský potok odvodňuje nemalou oblast severovýchodně od města Deštná a protéká zastavěným územím. Koryto Deštenského potoka je pouze místy zpevněné kamennými břehovými zídkami. V případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek by koryto Deštěnského potoka nemuselo kapacitně pojmout množství protékající vody a hrozí tedy jeho rozlití mimo břehy a ohrožení přilehlých komunikací a nemovitostí.

K toku Deštěnského potoka se na území města přidávají ještě dva další toky: vodoteč Strouha odvodňující oblast východně od města Deštná a problematický Březinský potok, pravostranný přítok Deštenského potoka, pramenící v obci Březina kaskádou rybníků. Na Březinském potoce a jeho přítocích se na katastrálním území města Deštná nacházejí ještě tři další vodní díla. Jedním z nich, nejblíže k zastavěné části města, je rybník Kacíř, jehož hráz prošla nedávnou rekonstrukcí iniciovanou protržením hráze rybníka Kacíř při povodních v květnu 2006.

Dalším potenciálním zdrojem ohrožení na území města je Voleský rybník na jihovýchodním okraji města.

V případě maximálního naplnění rybníků mohou v případě protržení hráze způsobit zvláštní povodeň, která bezprostředně ohrozí město Deštná i další obce níže. Krom scénáře zvláštní povodně mohou rybníky při nešetrné manipulaci způsobit povodňovou vlnu, která může ohrozit zdraví a životy obyvatel a poškodit jejich majetek.

Na katastrálním území města Deštná se dále nacházejí také obecní část Lipovka. Zde pramení Lipovský potok, který se vlévá do toku Brusník na katastrálním území obce Budislav. V části Lipovka je i drobné vodní dílo, které může při intenzivních srážkách být zdrojem povodňového ohrožení.

Ohrožující pro město Deštná mohou být i svahové splachy (extravilánové splachy), které mohou přispět ke zhoršení povodňové situace. Tyto svahové splachy negativně ovlivňují průběh povodně a mohou i sami o sobě výrazně ohrozit zdraví a životy obyvatel nebo poškodit majetek.

Sekundárním jevem povodní v zimních měsících mohou být i ledové jevy. Tající vody se usazuje na terénu, kde nemůže plynule odtékat a tvoří ledovou vrstvu. Ledové jevy mohou nastat i v korytě toků při nedostatečném odtávání ledových ker.