Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Dále se zde mohou řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod. (Místa omezující odtok)

Oblasti kritických míst můžeme na katastrálním území obce Kosova Hora rozdělit do čtyř:

1. Cihelenský rybník (zde) - nachází se na severovýchodě obce, cestou do obce Chrastava. Cihelenský rybník je ve stavu stálého naplnění a při zvětšených srážkách je zde hrozba jeho přelití přes silnici do obce Chrastava, která tvoří jednu z jeho hrází. Výpust z rybníku a krajnice silnice nad touto výpustí je ve velmi špatném stavu a při chodu vody přes silnici může dojít k jejich poškození. Koryto potoka směřující od Cihelenského rybníku je neupraveno a pokračuje k propustku, který je situován pod železniční tratí. Za tímto plotem se nachází zahrádka s plotem, kterým je tok přehrazen. Při zvětšeném průtoku je možnost nahromadění naplavenin jak u plotu, tak i následně u propustku a může dojít k ucpání propustku. Od tohoto místa vede tok nezastavěnou neupravenou oblastí až k Dolejšímu rybníku, kam se vlévá. V tomto místě se nachází nekapacitní propustek. Z důvodu havarijního stavu propustku může dojít při zvýšení hladiny k jeho ucpání, přelití vody přes silnici, vedoucí ke kostelu, podemletí vozovky a jejím následném vážném poškození.

2. Tok Mastník - Mastník má v obci ze ¾ neupravené břehy koryta. Zde může při větším průtoku dojít k rozebrání zbývajících kamenů ze zídek či kamenů volně poskládaných a ložených. Tyto kameny nesené vodou mohou začít rozbíjet nosné pilíře mostů, při velké vodě i domy a další prostory. Mosty na toku Mastník jsou kapacitní a v dobrém stavu. Hlavní vodní dílo transformující vody v toku Mastník je rybník Velký Mastník (k. ú. Votice) (zde) ležící mimo k. ú. obce Kosova Hora. Stav na tomto rybníce přímo ovlivňuje povodňovou situaci v obci Kosova Hora.

3. Kramšovenský potok - od přístupu do obce má na svém toku několik překážek - mostek, zídka, nezpevněný břeh (zde). Následně přechází do zatrubnění. Propustek, stejně jako ostatní překážky, by se mohl nánosy a naplaveninami ucpat. V tom případě hrozí zaplavení domu č. p. 178, následně přelití vody na silnici, případně i vážné poškození propustku, a také zaplavení dalších domů nad zatruběním. Při větších srážkách je toto místo důležité hlídat.

(Ohrožené objekty)

4. Katastrální území obce Kosova Hora - katastrální území je situováno do kopcovité krajiny plné polí, luk i zalesněných ploch. Proto zde hrozí převážně extravilánové splachy, které mohou části obcí zaplavit vodou s bahnem a kamením. Některé z propustků pod silnicemi mezi těmito částmi nejsou kapacitní, proto je potřeba dohled nad jejich stavem a případně jejich průběžné čištění (pokyny viz kapitola 4). Tyto mostky jsou vyznačeny v mapách níže. Dále jsou problematická nízko položená místa, převážně silnice, na kterých se může vlivem splachů zdržovat voda a zhoršit průjezdnost komunikací. (Bleskové povodně)