Vzhledem k rozsahu a geografii je k. ú. obce Kosova Hora nejvíce ohroženo extravilánovými splachy, které mohou doprovázet svahové nátrže. Přidružené obce však nebývají výrazně ohroženy ani při větších srážkových úhrnech. Může dojít k lehkému vyplavení sklepů nebo přelití hrází vodních nádrží. Ty jsou však většinou situovány směrem do přírody, takže k ohrožení nemovitostí by z této strany dojít nemělo. (Bleskové povodně)

Samotná Kosova Hora je nejvíce ohrožena tokem Mastník a Kramšovenským potokem.

Mastník, protékající celou Kosovou Horou, se může díky dlouhotrvajícím případně přívalovým srážkám rozvodnit a ohrozit převážně nemovitosti v přímém sousedství toku. Nejohroženější jsou nemovitosti mezi 1. a 2. větším mostem a následně chatová oblast na konci obce (směrem po toku). Vzhledem k povaze koryta je pravděpodobná velká rychlost průtoku povodňové vlny. Nad obcí je navíc koryto neudržováno a při nasycení půdy může nepřijatá voda přispět ke zvýšení hladiny a průtoku Mastníku. (Ohrožené objekty)

Kramšovenský potok nedokáže pojmout větší množství vody z dlouhotrvajících nebo přívalových srážek. Na toku se navíc nachází několik překážek, které brání volnému toku potoka. Kumulace naplavenin u propustku (při zatrubnění) zvyšuje riziko rozlití potoka. Ohroženy jsou převážně: dům č. p. 178, autoservis nad zatrubněním a domy u silnice směrem k Mastníku. Kramšovenský potok se následně vlévá do Mastníku, kde může zvýšit hladinu a tedy povodňové ohrožení. (Místa omezující odtokové poměry)