Mezi kritická místa se všeobecně řadí mosty, můstky, lávky a zatrubnění toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou, případně umělé a živé ploty postavené přes koryto toku. Při snížení průtokové kapacity nebo ucpání dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku. Koryto Klimentského p. a toku Hruškovice je poměrně kapacitní (včetně většiny mostů) a místy regulované. Problematické však stále zůstávají mosty a lávky na tocích, kde je snížená průtočnost. Zde je třeba udržovat plynulost průtoku.

Mezi kritická místa můžeme dále řadit i oblasti se zvýšenou pravděpodobností vzniku povodňové situace - místa situovaná velmi nízko nad hladinou blízkých vodních toků a vodních děl, oblasti v bezprostřední blízkosti břehů apod. Byť není stanoveno záplavové území a historicky není doložena přirozená povodeň s rozsáhlým rozlivem směrem do inundence, není vyloučeno, že tato situace může nastat – kriticky ohroženými jsou v tu chvíli objekty v blízkosti toků (uvedeno v přílohové části).

Rychlé odkazy:     Vodní díla      Bleskové povodně     Historické povodně    Místa omezující odtok     Ohrožené objekty

Mezi kritická místa je nutné v první řadě zařadit Osvětimanské vodní dílo – zde je třeba před povodní i během ní dodržovat postupy uvedené v manipulačním řádu. V případě mimořádné manipulace je třeba postup konzultovat se správcem vodního díla, příp. s nadřízeným povodňovým orgánem ORP Uherské Hradiště.

V případě přirozené povodně na toku Hruškovice je prvním kriticky ohroženým objektem fotbalové hřiště (severně od hlavního zastavěného území). Před hřištěm je tok mírně zúžen a koryto má sníženou kapacitu. Dále se v prostoru hřiště nachází několik lávek, kde mohou být zadržovány splaveniny a tím omezena průtočnost, což může vést ke zhoršení povodňové situace v lokalitě. V případě ohrožení hřiště a přilehlých objektů je třeba zabezpečit odplavitelné předměty a případně i zamezit pronikání vody do objektů prostřednictvím nástrojů ochrany před povodněmi. V případě rozlivu toku je nutné omezit vstup do ohrožených prostorů.

V zastavěném území se tok Hruškovice i pod soutokem s Klimentským potokem drží v hlubokém korytě. V tu chvíli je opět nasnadě upozornit na zabezpečení průtočnosti pod mosty a lávkami.

Dalším místem, kde je zvýšená pravděpodobnost zaplavení je lokalita za čerpací stanicí, kde se nachází pole solárních elektráren – zde je třeba především včasného varování provozovatele, který by měl postupovat dle provozního řádu (resp. povodňového plánu vlastníka stavby nebo pozemku). Zvýšené pozornosti je třeba dbát na elektrických zařízeních.

Za další kritické místo je určitě nutné označit Čistírnu odpadních vod po toku Hruškovice níže pod elektrárnou a níže objekt mlýna.