V obci Osvětimany shledáváme z hlediska povodňové problematiky dva hlavní zdroje povodňového ohrožení – prvním jsou vodní toky Hruškovice, Klimentský potok a jejich přítoky (přirozená povodeň) a druhým zdrojem ohrožení je vodní dílo Osvětimany (zvláštní povodeň). Nejen kapitola Kritická místa níže, ale i většina rozsahu povodňového plánu se vztahuje na přirozenou povodeň na vodních tocích. Informace související se zvláštní povodní na vodním díle Osvětimany jsou uvedeny v přílohové části.

Přirozená povodeň na vodních tocích na katastrálním území obce Osvětimany může být vyvolána intenzivními nebo dlouhotrvajícími srážkami v povodí, případně jarním táním. Záplavové území toků na k. ú. Osvětimany není oficiálně stanoveno.

Rychlé odkazy:     Vodní plochy a vodní díla      Bleskové povodně      Záplavové území     Historické povodně