Mezi kritická místa řadíme ta, která nějakým způsobem mohou snižovat průtočná množství nebo vytvářet překážky v tocích. Dále mezi ně řadíme místa, kterým je při povodni nutno věnovat zvýšenou pozornost tak, aby v těchto místech nedocházelo k ucpávání, či zde nevznikaly místa ohrožující životy či majetky obyvatel.

Kritická místa v souvislosti s přirozenými povodněmi na tocích se v obci Stará Paka nacházejí zpravidla v bezprostřední blízkosti toku v místech s nízkým neregulovaným břehem – zde je zvýšená hrozba rozlivu mimo běžné koryto směrem k zástavbě a na místní komunikace.

Oblast 1:

Na začátku Cihlářské ulice začíná zástavba kolem které Jílovecký potok protéká a mostky k nemovitostem tvoří překážky, které způsobují rozliv a to do komunikací tak k nemovitostem(1). Na konci u Benešovské ulice při zatrubnění může dojít k rozlivu a zaplavení této ulice(2).

Oblast 2:

Kritická místa v oblasti Chuchelského potoka je v zastavené oblasti v Chuchelské ulici a u propustků v komunikaci. Současně bývá zaplavováno při zpětném vzdutí od Jizery.

Oblast 3

Nejzávažnější oblastí je u samotného toku Jizery, kdy je zaplavována střední část města. Hlavně v oblasti „ Ostrova" dochází k zaplavovaní této části. Situace je komplikovaná i u Vejnarova nábřeží u soutoku Olešky a Jizery.

Oblast 4

Je to oblast náhonu, který prohází centrální částí. Zároveň je do něho zaústěn Jílovecký potok.

Oblast 5

Oblast části – Kopanina je ohrožena od toku Vošmenda.